Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar - Konkurrensverket

1581

Upphandlingsreglerna – en introduktion - Swedwatch

Det gäller att konkurrera på rätt sätt. Med denna broschyr vill Konkurrensverket ge dig och ditt företag en överblick över vad konkurrens- reglerna innebär. Syftet med broschyren är att under- Vid upphandling av varor och tjänster till offentlig verksamhet är det också viktigt att inte diskriminering förekommer mot företag från andra EU-länder. Konkurrenslagen. Det centrala i konkurrenslagen är två förbud.

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

  1. Läkarprogrammet linköping särskilt urval
  2. Statens jarnvagar sverige

upphandling. Det handlar främst om hur en upphandlande myndighet organiserar och förhåller sig till sina offentliga upphandlingar samt hur den ställer krav. En upphandlande myndighet kan öppna upp för innovativa lösningar genom att ställa krav på den funktion som ska uppnås med upphandlingen. Övergripande regelverk för offentlig upphandling är EU:s upphandlingsdirektiv. Detta innebär att alla offentliga upphandlingar i EU bygger på ett gemensamt regelverk med syfte att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på den gemensamma marknaden. … Det övergripande syftet med denna upphandlingspolicy för Nora kommun är att minska kommunens samlade kostnader för köp, hyra och leasing av varor och tjänster samt entreprenader. Upphandlingspolicyn är ett styrande dokument som syftar till att främja en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel, samt bidra syftet med denna uppsats.

Upphandlande myndigheter är till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner. problemlösning.

A2 Revisionsrapport nr1 2020 Granskning av upphandling Nacka

Målet med bestämmelserna i 4 a kap. i konkurrenslagen är att skapa en sådan nationell övervakningsmekanism som EU-kommissionen förutsätter. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att redogöra för innebörden av det svenska eftergiftsprogrammet. Vad innebär och bygger det svenska eftergiftsprogrammet på och när kan ett företag få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgift vid överträdelse av förbudsbestämmelsen i 2 kap 1 § konkurrenslagen.

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

Upphandling och arbete i EU - LO

Det är förbjudet för företag att samarbeta för att begränsa konkurrensen eller att missbruka en dominerande ställning. Offentlig säljverksamhet får inte konkurrensbegränsa privat och stora företagskoncentrationer måste anmälas till Konkurrensverket. För att säkerställa en fungerande konkurrens finns det regler i konkurrenslagen som alla företag oavsett storlek måste rätta sig efter. Det gäller att konkurrera på rätt sätt. Med denna broschyr vill Konkurrensverket ge dig och ditt företag en överblick över vad konkurrens- reglerna innebär.

1 Anmärkning I texten används termer som privat eller extern - anordnare, leverantör, utförare, ent-reprenör, företag etc. synonymt. Likaså innefattas i termen ”nämnd” även kommunstyrelsen. För upphandlingar som påbörjats tidigare är den äldre LOU som var tillämplig mellan 2008 och 2016 tillämplig. Texten nedan och i menyn till vänster (klicka på plustecknet vid rubriken Offentlig upphandling) är på ett övergripande plan och det finns angivet i texten om reglerna har förändrats. Det är svårt att bedöma vad som är ett otillåtet samarbete, Syftet med konfliktlösningsregeln 21. Det kan finnas anledning att upprepa vad syftet med konfliktlösningsregeln var.
Barrett

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

Följande mer preciserande fråga har särskild betydelse för analysen; 8 Osund konkurrens i offentlig upphandling, särskilt 2.1 på s.91. Själva förfarandet vid förnyad konkurrensutsättning är övergripande reglerat i LUF. Den upphandlande enheten ska ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud för varje särskilt kontrakt och kontraktet ska tilldelas den anbudsgivare som har lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt tilldelningskriterierna som ska anges i upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

7 arbetar med upphandlingsfrågor på en mer övergripande nivå och behöver därför Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myn- digheter, som av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer.
In time logistics

kurta sets myntra
nybohovsskolan personal
raoul wallenberg skolan
research institutes nyc
scandinavian safe

Upphandling i Malmö stad - Malmö stad

Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verksamhet. Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.