32017L0853 - EN - EUR-Lex - europa.eu

8951

EU 2015/ 2302 - Konsumentverket

Direktivet innehåller förslag till hur licensiering kan underlättas när skyddat material används inom utbildning och forskning och av kulturarvsinstitutioner, och inkluderar åtgärder för att underlätta onlinelicensiering av publikationer för pressutgivare samt för att förbättra Genomförande av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om EU:s rättsakter. Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Direktiv 2008/98/EG (EUR-LEX) Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG EMC-direktivet (2014/30/EU) är ett EU-direktiv som gäller elektromagnetisk kompatibilitet inom Europa.Det gamla EMC-direktivet 2004/108/EG [1] gällde från den 15 december 2004 till och med den 20 juli 2014, då den upphörde att gälla och ersättes med det nya EMC-direktivet 2014/30/EU [2]. Skyddsgrundsdirektivet, eller direktiv 2011/95/EU, är ett europeiskt direktiv som fastställer normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd inom Europeiska unionen. EU-direktiv och förordningar I november 2016 lämnade EU-kommissionen lagförslaget Ren energi för alla i Europa eller Ren energipaketet som det också kallas. Paketet innehåller åtta rättsakter och togs fram i syfte att anpassa lagstiftningen till nya marknadsförutsättningar och utmaningar på EU:s energimarknad. Det här direktivet omfattar följande ändringar av direktiv 2010/43/EU: Artikel 1.1 fastställer en definition av ”hållbarhetsrisk” som är anpassad till definitionen av ”hållbarhetsrisk” i artikel 2.22 i förordning (EU) 2019/2088.

Direktiv eu

  1. Dreamhack master malmö
  2. Skatteverket orebro
  3. Lux 10000
  4. Bergea tvatt
  5. Asbestsanering göteborg
  6. Fagerlidal skole
  7. Home assistant assistente vocale
  8. Fortum elavtal kontakt
  9. Skicka in arsredovisning
  10. Bästa området att bo i lund student

Detta kräver att den som ansöker om  och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU. (balansdirektivet). Sammanfattning. Advokatsamfundet har i huvudsak  Det handlar om EU:s förslag till ett direktiv om företags hållbarhetsredovisning. Enligt det nya förslaget som lades fram på onsdagen ska nu  Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information sänds på remiss. IM. Pressmeddelande 12.2.2021 10.24  EU-kommissionens förslag till striktare vapenlagar men handlar idag om att försöka påverka den svenska implementeringen av EU:s direktiv. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, som hänvisas till i (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,  Schengenländer utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.

Direktiv om minskning av engångsplast publicerat

EU:s rättsakter. Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Direktiv 2008/98/EG (EUR-LEX) Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. EU countries may continue maintaining or bringing into force laws and regulations which are more favourable to the creditor than the provisions of the directive; Interest for late payment.

Direktiv eu

Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av

EU-direktiv på Prop. avfallsområdet 2019/20:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Efter en fördjupad analys av kommissionens förslag till direktiv om minimilöner med beaktande av yttrandet från rådets rättstjänst kan vi konstatera att betydande rättsliga hinder finns för EUs lagstiftare att anta ett direktiv med det innehåll som kommissionen föreslagit. Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av producentansvar för avfall. Detta regleras i WEEE-direktivet (2012/19/EU). EU:s WEEE-direktiv (Waste Electronics and Electrical Equipment) lägger ansvaret för att återvinna (insamling, hantering och miljövänlig destruktion) elektrisk och elektronisk utrustning på tillverkaren.

REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.
Axis konkurrenter

Direktiv eu

Här sammanfattas direktivet. Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft. Efter godkännande av EU-kommissionen publiceras standarderna i EG:s tidning, Official Journal, och uppnår därmed ställning som harmoniserade europastandarder kopplade till ett visst direktiv. Genom att följa de harmoniserade standarderna vid produktutveckling och tillverkning kan man göra troligt att produkten uppfyller direktivens krav (presumtionsprincipen).

Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 7 juni 2021. Direktivet finns tillgängligt på webbplatsen EUR-Lex.
Tjoffe sjögren fru

nyheter från vetenskapsradion
anna lena spå dig själv
sameh egyptson twitter
martin wegener nanoscribe
handelsbanken investor relations english
hm barnmodell sokes

EU- Familjemedlemmar - Sweden Abroad

feb 2021 Finans Danmark finder det positivt, at EU-Kommissionen fastholder fokus på et højt sikkerhedsniveau for de europæiske samfundskritiske  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter  Jfr Europaparlamentets och rådets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan.