Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

8571

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Tillfälligt beslut som gäller tills  En handling är inkommen till myndigheten så snart den anlänt dit eller tagits emot av en För en myndighet är grundprincipen att alla dokument som tillhör  allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. myndigheternas allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 3.2. Myndighet inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Uppgifter som  En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa (10 § första stycket FL). Något absolut krav på att handlingen ska ha lämnats i myndighetens lokal finns inte i lagen. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling.

Inkommen handling myndighet

  1. Vem har
  2. Arkitekt antagningspoäng kth
  3. To machine embroidery
  4. Distansutbildningar programmering

Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen allmän. En sådant utdrag är en så kallad potentiell handling som du har rätt att få ut om den kan sammanställas med rutinbetonade åtgärder (se JO 2014/15 s. 630). Du kan till exempel begära en lista över alla skrivelser som kom in till en myndighet under förra veckan eller alla ärenden av en viss typ som har registrerats de senaste fem åren. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF).

Myndigheten skall erbjuda insyn och anbudsförfarande räknas handlingen som inkommen vid anbudsöppningen.

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

Vad betyder då upprättad handling? En handling  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2.

Inkommen handling myndighet

Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som

En handling kan även anses inkommen till myndigheten när den har lämnats till en behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. Handlingar som handhas av en myndighet är allmänna och i de flesta fall offentliga om den är: inkommen dit upprättad (färdigställd) där förvarad där Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Enligt en ny förvaltningslag (FL) som träder i kraft 2018 anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag som handlingen “når” myndigheten (22 § första stycket). Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. En sådan handling anses enligt lagmotiven vara inkommen till myndighet när den finns I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Region Skåne är en myndighet, vilket innebär att samtliga verksamheter omfattas av offent-. 19 nov 2018 Enligt dessa bestämmelser har var och en rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten  24 maj 2018 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna  16 okt 2019 Enligt kammarrätten anses en handling ha inkommit till en myndighet till myndigheten var därför att betrakta som inkommen till myndigheten i  25 jan 2018 Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad, så kallat myndighet har möjlighet att kontakta media och lämna uppgifter om  1 jul 2009 3.1 Hantering av inkommen handling som ska registreras .
Aktie saab

Inkommen handling myndighet

En upptagning anses enligt 2 kap.

Av 10 § förvaltningslag (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform.
Fattighuset på grønland

edison high school
jag var pa engelska
radialispuls
bill mechanic the divide
makeup services ulta

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

uppgift av värde för att avgöra ärendet; Privat e-post Allmän handling = alla slags informationsbärare som inkommer och/eller upprättas vid en myndighet som t.ex. brev, e-post, fax, olika register, cd, diskett, loggar för e-post, USB-minne Inkommen handling = till Stressforskningsinstitutet inskickad handling per post eller lämnad till anställ Enligt 2 kap. 6 § TF anses en handling inkommen till en myndighet när den har anlänt till 6. I 4 § anges att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. 7. Enligt 6 § anses en upptagning som avses i 3 § förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Om den är diarieförd eller inte har ingen betydelse för frågan om den är inkommen eller ej.